Contactgegevens
Kinderopvang Chou Chou

Ferdinand Bolstraat 21
2525 XH Den Haag
Tel: 070 402 08 08
Tel groep: 070 389 82 15
Fax: 070 402 09 60
E-mail: info@kdv-chouchou.nl
Website: www.kdv-chouchou.nl
LRK nr kdv: 12.35.99.726
LRK nr bso: 76.30.62.467

Wij zijn ook een erkend leerbedrijf bij

Volg ons op:
Facebook

Veiligheid & gezondheid

Uw kind is uw dierbaarste. Dat vinden wij ook! Daarom doet kinderdagverblijf ChouChou haar uiterste best om een gezonde en veilige omgeving te creëren voor uw kind. Hiervoor houden wij jaarlijks een ‘risico inventarisatie veiligheid en gezondheid’ bij. In de risico- inventarisatie kunt u lezen hoe wij inzicht proberen te krijgen in de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en de maatregelen die we nemen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Tevens is een plan van aanpak een onderdeel van de risico- inventarisatie. In het plan van aanpak wordt concreet beschreven wat voor maatregelen we moeten treffen en op welke termijn we dit zullen doen.

In de Wet Kinderopvang is de veiligheid van de kinderopvangorganisaties officieel geregeld.
Met trots kunnen wij u meedelen dat kinderdagverblijf ChouChou aan de kwaliteiteisen voldoet die in de Wet Kinderopvang is geformuleerd. Verder houdt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in opdracht van de Gemeente toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderdagverblijf ChouChou conform de Wet Kinderopvang periodiek wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen. Een exemplaar van het inspectierapport kunt u downloaden op onze site, inzien op het kinderdagverblijf en het wordt overhandigd aan de oudercommissie.

Kinderdagverblijf ChouChou voldoet ook aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de brandweer Den Haag. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Kinderdagverblijf ChouChou heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat wij het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed kunnen handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er gemiddeld 3 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminderen we zowel bij de kinderen als bij de pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord. Op het kinderdagverblijf zijn er dagelijks minimaal één BHV’er en drie EHBO’ers aanwezig.

Vierogenprincipe
Vanaf 1 juli 2013 is het ‘’vierogenprincipe’’ in werking getreden. Dit houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Dit hebben wij gewaarborgd door videobewaking te plaatsen.